REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY GARPOLI. Sprzedający

 

 

1. Organizatorem sprzedaży przez Internet jest Garpol Z.Z. Zagrodzcy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie ul. Utrata 4 03-877 Warszawa, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000245466, REGON: 140338762, NIP: 524-262-98-10.

 

2. Jednostka prowadząca sprzedaż przez Internet znajduje się Hurtowni Garpol w Warszawie pod adresem: Ul. Utrata 4  03-877 Warszawa

 

3. Regulamin określa zasady realizowania usługi sprzedaży przez Internet na terenie całej Polski.

 

 

 

II. Oferowane usługi

 

 

 

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje o produktach i stanach magazynowych umieszczone na stronie www.garpol.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do kupna towaru.

 

2. Klient wysyłając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Umowa sprzedaży produktu wybranego przez klienta zostanie zawarta, jeżeli towar ten będzie dostępny w sklepie internetowym. Przyjęcie towaru przez odbiorcę od kuriera z potwierdzeniem na liście przewozowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem prawidłowo zrealizowanej usługi.

 

3. Ceny produktów umieszczone na stronie www.garpol.pl są cenami brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

 

4. Zdjęcia towaru zamieszczone na stronie internetowej sklepu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru, co nie stanowi podstawy do reklamacji Towaru.

 

5. Formy płatności: płatności dokonujemy na zasadzie przedpłaty na konto przed wysłaniem towaru przez Sprzedającego.

 

6. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu braku towaru wobec Firmy Garpol. W przypadku braku dostępności artykułów, zamówienie nie będzie zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku Garpol nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienie.

 

7. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ceny wysyłki towarów jak również z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

8. Garpol rozpocznie realizację zamówienia dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty na konto.

 

10. Zamówienia nieopłacone przez 48 godzin, włączając soboty, niedziele i święta będą anulowane. Za moment opłacenia uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku Firmy Garpol.

 

 


 

 

III. Dostawa i Czas Realizacji

 

 

 

1. Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku pełnej dostępności towaru wynosi 3 dni robocze od daty zaksięgowania przelewu na koncie . W szczególnych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Zamówione produkty zostaną dostarczone pod podany w zamówieniu adres Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

2. Koszty dostawy towaru przesyłek standardowych określa cennik usługi. W przypadku przesyłek niestandardowych koszt kompletacji, dostawy i usługi wniesienia będzie kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia. O kosztach serwisów Klient będzie informowany drogą mailową przed uiszczeniem wpłaty.

 

3. Sklep internetowy Firmy Garpol i Firma przewozowa DHL nie ponoszą odpowiedzialności za brak lub opóźnienie realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta, a także za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

 

4. DHL, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z działania siły wyższej (trzęsienie ziemi, cyklon, burza, powódź, mgła, wojna, katastrofa lotnicza lub embargo, rozruchy, zamieszki).

 

5. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce towaru z magazynu, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.

 

6. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem artykułu ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia, niezadowolenia z towaru, reklamacji ponosi Klient.

 

7. Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej odbiór a następnie sprawdzić:

 

 ilości dostarczonych produktów

 

 brak uszkodzeń dostarczonych produktów

 

 dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)

 

8. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie spisać protokół w obecności kuriera. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków w towarze. Protokół musi być podpisany przez kuriera i odbiorcę. W przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń w towarze należy jak najszybciej zadzwonić pod numer 22 618-51-07.

 

9. W przypadku szkód dających się z zewnątrz zauważyć (jawnych) odbiór przesyłki przez klienta bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec DHL.

 

 

 

 

 

IV. Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 

 

 

1. Oferowane produkty są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określa firma Garpol.

 

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkody w obecności kuriera, w momencie odbioru przesyłki. Wszelkie reklamacje dotyczące usług realizowanych przez dostawcę zamówienia mogą być zgłaszane w terminie do 48 godzin od momentu odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. Zeskanowany protokół szkody należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail garpol.rafal@garpol.pl

 

4. Za wszystkie uszkodzenia w transporcie odpowiada firma DHL

 

5. Odpowiedzialność DHL z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów w stosunku do Klienta ograniczona jest do podwójnej kwoty przewoźnego (zgodnie z art.83 ust.1 Prawa przewozowego).

 

6. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać:

 

 osobiście w firmie Garpol

 

 telefonicznie pod numerem telefonu: 22 618-51-07 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora)

 

 na adres e-mail: garpol.rafal@garpol.pl

 

 

 

7. Firma Garpol rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Klienta

 

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty odesłania artykułu zostaną zwrócone, a produkt wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli nie będzie to możliwe zostanie zwrócona równowartość reklamowanego towaru. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty procesu reklamacyjnego ponosi Klient.

 

9. Firma Garpol nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.

 

10. Klient ma bezterminowy czas na zwrot zakupionego towaru. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Towar powinien być odesłany pod adres Firma Garpol ul. Utrata 4 Warszawa 03-877 na koszt klienta..

 

11. Zwrot gotówki za zwracany towar nastąpi w terminie do 14 dni na rachunek bankowy.

 

 

 

 

 

12. Klient ma możliwość zwrotu towaru osobiście w firmie Garpol w Warszawie za okazaniem oryginału dowodu zakupu (faktura lub paragon).

 

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.

 

 

 

V. Anulowanie zamówienia.

 

 

 

1. Istnieje możliwość anulowania złożonego zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z firmą Garpol lub wysłać e-mail garpol.rafal@garpol.pl i podać koniecznie przyczynę.

 

2. Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już opłacone i jest w fazie wysyłki do klienta.

 

 

 

VI. Pozostałe postanowienia

 

 

 

1. Firma Garpol dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w na stronie internetowej produktów były zgodne z rzeczywistością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.

 

2. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.